Butlletins de la CGT sobre els efectes de la crisi i la pobresa

Anuncis

Valoració de les retallades a l’educació el 2012

El curs passat va començar amb menys plantilla, més alumnes per classe, menys dotacions econòmiques als centres, més hores lectives, pitjors condicions pel professorat interí i substitut, congelació salarial…

Els Pressupostos de la Generalitat pel 2012 suposaven: acomiadaments d’interins/es i substituts (3.000 al curs 2012-13), reduccions salarials en les pagues addicionals de juny (la meitat) i desembre (tota, segons la decisió del Govern Rajoy), supressió de millores socials …, suspensió de les ofertes públiques per construccions de nous centres escolars públics… La partida pressupostària corresponent al Departament d’Ensenyament fou un 4,9% inferior a l’any anterior. La mateixa quantitat global que en 2007, però amb un increment de més de 120.000 alumnes en centres públics fins a 2011. La consellera Rigau va anunciar que retallaria 197 milions dels sous de docents, personal d’administració i serveis i laborals per a «polítiques educatives».

A l’abril de 2012, el Gobierno del PP van publicar el Real Decreto Ley 14/2012. Tot i el marcat intervencionisme i la invasió de competències que suposava, el Govern de la Generalitat va aplicar les principals mesures amb una nova reducció de 600 milions d’euros a l’ensenyament públic: increment de fins al 20% de la ràtio d’alumnes per aula i la seva massificació, augment d’una altra hora lectiva per al curs 2012-13 i consegüent reducció de plantilles, eliminació de les substitucions en les baixes inferiors a 10 dies lectius.

El juny, el Departament d’Ensenyament va donar una altra volta de clau a la continuada i profunda agressió a l’ensenyament públic i a les condicions laborals del seus treballadors i treballadores: nova reducció de plantilles orgàniques (1, 1,5 o 2 mestres segons les dimensions des centres de primària i d’1,5 a 5 o més segons la tipologia dels centres de secundària), supressió del pagament del mes de juliol als substituts/es amb 9 o més mesos de servei durant el curs, ajustament unilateral de la jornada laboral i reducció dels sous (entre el 15 i el 77%) del personal substitut. Les pitjors condicions laborals del professorat, la seva reducció i la seva precarització afecten directament a l’atenció a la diversitat (desdoblaments, reforços…) dels alumnes de les classes populars i a la qualitat d’un sistema educatiu que és dels més igualitaris del món; és a dir on menys diferències es troben entre els resultats acadèmics de l’alumnat de famílies benestants i els de la classe obrera.

Per això, les retallades s’han ampliat a altres aspectes que abunden en la desigualtat social: tancament d’escoles bressol, dràstica disminució de les beques de llibres de text i menjador, matrícula per a fer la formació professional de grau superior, augment de les taxes a la universitat… A les samarretes grogues, a les concentracions locals i comarcals, a les manifestacions, a les vagues en defensa de l’ensenyament públic i de qualitat … ara cal afegir la vaga general!

Emili Cortavitarte (CGT Ensenyament)

Vicenç Navarro: Les retallades en la sanitat pública, una altra vegada

La sanitat pública espanyola és la menys finançada de la UE-15 (el grup de països de la Unió Europea que tenen un desenvolupament econòmic similar al del nostre país).

En 2008 (quan es va iniciar la crisi), es gastava només un 6,5% del PIB, comparat amb un 7,3% en la mitjana de la UE-15. El baix despesa sanitària a Espanya explica que tingui també una despesa privada elevat, el més alt de la UE-15. De tota la despesa sanitària espanyol el 2008, el 71,6% era públic i el 28,4% era privat (el públic era el percentatge més baix, i el privat el més elevat de la UE-15). Les retallades en la sanitat pública comportaran un increment notable del pes del sector privat la grandària ja és molt elevat.

Aquestes dades mostren clarament la falsedat de la postura sostinguda pels economistes i polítics conservadors i liberals (en realitat, neoliberals) que justifiquen els enormes retallades de despesa pública sanitària que estan passant a Espanya ia Catalunya amb l’argument que el sector sanitari públic està hipertrofiat i necessita una reducció per sanejar. Les dades assenyalen el contrari. La sanitat pública a Espanya i en les seves comunitats autònomes està profundament subfinançada.

En realitat, Espanya es gasta en sanitat una quantitat menor del que hauria gastar pel seu nivell de riquesa. El seu PIB per càpita ja és el 94% del PIB per capital mitjana de la UE-15. En canvi, la seva despesa sanitària pública per càpita és només el 79,5% de la despesa sanitària pública mitjana de la UE-15. Si en lloc de 79,5% fora el 94%, Espanya es gastaria 13.500 milions d’euros més dels que es gasta. No és, doncs, tampoc cert, que Espanya es gasti massa o que es gasti més del que Espanya pot pagar. En realitat, els recursos existents. El que passa és que l’Estat no els recull. I això és del que no es parla ni en els fòrums mediàtics ni polítics del país. La postura, clarament ideològica, sorgida del dogma neoliberal, i reproduïda en els mitjans de major difusió, és que la sanitat ha de aprimar, afegint a més (amb cert cinisme) que es necessita reduir aquesta despesa per “salvar-la”. Aquestes retallades afecten seriosament la qualitat de l’atenció pública sanitària, generant una major demanda per la sanitat privada (objectiu clau però no explícit en gran part d’aquestes retallades).

La pressió dels mercats financers com a causa de les retallades de despesa sanitària. La falsedat d’aquest argument

Conscients de la gran impopularitat d’aquestes retallades, les forces polítiques conservadores i neoliberals que les estan imposant els justifiquen amb els arguments que s’han de realitzar a causa de la pressió dels mercats financers i / o de la Troica (la Comissió Europea, el Banc Central Europeu (BCE) i Fons Monetari Internacional (FMI) i / o del govern Merkel que lidera les propostes d’austeritat de despesa pública social a l’Eurozona. Per molt que sembli sorprenent, tal asseveració és errònia i, a la llum de les dades existents, poc creïble.

Un càlcul de la mida que l’Estat (central i autonòmic) vol estalviar amb aquestes retallades ens porta a una xifra de prop de 6.000 milions d’euros. Però tal reducció del dèficit podria haver aconseguit, no a través de les retallades sanitaris, sinó mitjançant l’augment d’impostos que afecten primordialment a les rendes superiors, tal com l’impost de patrimoni (2.100 milions), mantenint-lo en lloc d’eliminar-tal com s’ha fet, l’impost de successions (2.552.000), eliminant la seva reducció aprovada, per cert, pels partits que estan donant suport les retallades, i l’impost de les grans empreses (5.300 milions) que facturen més de 150 milions d’euros a l’any (0,12% de totes les empreses), anul·lant la baixada de tals impostos, també aprovada per aquests partits.

El fet que aquestes alternatives-la pujada d’impostos-haguessin recaigut primordialment en sectors de la població (les classes benestants), que, tot i que siguin minoritaris, tenen una enorme influència política, havent gaudit històricament de grans privilegis fiscals, explica que ni tan sols es consideri, optant, en canvi, per la reducció del dèficit públic de l’Estat mitjançant retallades de la despesa pública social que finança l’Estat del Benestar utilitzat per la majoria de la població. Això assenyala el poder diferencial que les diferents classes socials tenen sobre el enfranquiment de l’Estat, tant central com autonòmic.

Les CA no poden excusar tals retallades en la seva teòrica impossibilitat per generar recursos. Les CCAA tenen autoritat fiscal i poden introduir impostos. Així, la Generalitat de Catalunya té la potestat per elevar la majoria d’impostos, incloent l’IRPF, l’impost de successions i donacions, impostos finalistes, impostos sobre el patrimoni, i tributs sobre el joc, entre d’altres, potestat que no ha utilitzat per reduir el seu dèficit. En realitat, tots els retalls del dèficit de la Generalitat s’han basat en retallar les despeses públiques sanitàries (entre d’altres) sense intentar pal·liar aquest efecte, incrementant els impostos. Ha estat la regió de la UE-15 que ha estat més dura, motiu d’orgull de l’opció governant de la Generalitat, segons el seu portaveu parlamentari Oriol Pujol: “Al sud d’Europa no hi ha cap institució pública que actuï com ho estem fent en Catalunya. El que estem fent des de Catalunya és actuar de far per tot el sud de la Mediterrània, perquè no hi ha ningú del sud d’Europa, ni Grècia, ni Portugal, ni tan sols a Espanya, que s’estigui comportant amb el coratge de CiU “. (El País, 09.11.11). Una situació una mica semblant s’està produint a la comunitat de Madrid.

Encara que la protesta popular ha estat molt intensiva, tal proposta ha tingut poca repercussió en els mitjans, incloent els mitjans públics, sent un cas clar els mitjans públics de la Generalitat, TV3 i Catalunya Ràdio, on és freqüent veure moderadors de tertúlies que cobren 900.000 euros a l’any, defensar la necessitat que les classes populars s’estrenyin el cinturó. Les causes de la subfinançament de la sanitat pública i dels seus retallades Una causa d’aquesta baixa despesa pública sanitària és la concentració del poder polític i mediàtic en el 25% de la població espanyola que es resisteix a pagar el mateix nivell d’impostos que la mitjana de la UE-15 i creu erròniament que no queda afectada per la pobresa de la sanitat pública en utilitzar la privada. Tal visió, però, és profundament errònia. La pobresa de la pública els afecta, ja que en cas de malaltia crònica i / o greu, la privada no podrà atendre i acabaran a la pública. La privada discriminarà a favor dels casos lleus. I d’aquí l’error de creure que no els afecta. Sí que ho fa, i molt.

La sanitat privada és, en general, millor que la pública en aspectes importants per a l’usuari, com ara el confort (un llit per habitació), menor temps d’espera, i un temps mitjà de visita més llarg que en la medicina pública. Però la pública és millor que la privada en la qualitat del personal professional i assistencial, i en la riquesa de la infraestructura tècnica, la qual cosa explica que en casos que requereixin major nivell d’atenció tecnològica, la privada deriva els pacients a la pública.

En realitat, l’evidència que la qualitat de l’atenció sanitària a les institucions públiques o en institucions sense afany de lucre és més gran que en les institucions amb afany de lucre (és a dir, societats limitades que tenen per objectiu maximitzar els beneficis) és robusta i aclaparadora. En el conflicte qualitat d’atenció versus beneficis, els últims sempre guanyen. Per això la mortalitat sigui major en aquests últims. Aquesta polarització pública / privada per classe social és perjudicial per a totes les classes, incloent les benestants, que creuen erròniament veure satisfetes les seves necessitats en la sanitat privada.

L’error de la polarització social que es reprodueix en la dicotomia pública versus privada

El que el país necessita és una sanitat multiclassista que tingui els atributs de la privada, mantenint la qualitat de la pública. Però això requereix una despesa pública més gran, obtingut d’una major recaptació de les rendes superiors. En lloc de seguir aquest camí, les forces conservadores i neoliberals estan promovent polítiques que polarizarán encara més la sanitat espanyola. Mitjançant la desgravació de l’assegurament sanitari privat estan facilitant la privatització de la sanitat i la seva polarització per classe social.

Aquesta privatització, però, no segueix la línia tradicional de desenvolupament d’institucions privades com a alternativa a les públiques. Avui, la complexitat i carestia de la medicina no permet establir centres de finançament privat que assoleixin nivells d’alta qualitat i excel·lència. Per aquest motiu la via a seguir per la privada sigui el desenvolupar privilegis dins de la pública. D’això es dedueix que s’intenti donar autonomia financera als centres públics sanitaris perquè aquests contractin amb asseguradores privades per al gaudi de privilegis dins de la pública. Aquesta és l’estratègia neoliberal que es presenta sota l’argument que es necessita diners, mentre que l’alternativa d’incrementar els impostos ni tan sols es té en compte.

El copagament no és la solució

El gran debat en el sistema sanitari s’ha centrat en si cal tenir copagament o no. La justificació que és important fer el copagament d’un euro per evitar l’abús del sistema no té evidència que recolzi aquesta argumentació. En primer lloc, tot i que es repeteix insistentment que el ciutadà espanyol abusa del sistema públic, les dades no ho confirmen.

L’indicador de 9 visites per any (que contrasta amb les 6 visites de la mitjana de la UE-15) té poc valor per demostrar aquest suposat abús. En realitat, aquestes 3 visites extra són degudes més a la pobra organització del sistema (les necessitats que els metges signin parts i documents que en altres països signen personal administratiu) o la sub-utilització de la infermeria a Espanya, forçant al metge a realitzar tasques que en altres països fan altres professionals. El fet que el metge hagi de veure molts pacients no és tampoc un indicador de tal abús. Referent a descoratjar el suposat abús (que no existeix), l’euro a pagar tindria molt poc impacte desincentivador i únicament podria tenir per als sectors de baixos ingressos que són els que serien més vulnerables a caure malalts.

Quin és l’objectiu del copagament? Em semblaria lògic que fos ingressar més diners al sector sanitari, una necessitat clara en el subfinançat sistema sanitari espanyol. Però aquí el punt clau és com aconseguir aquests diners i quant, temes que no es discuteixen. Implementar el copagament en el moment del servei (mentre que es mantenen uns baixos ingressos a l’Estat a través d’impostos), és fer recaure la càrrega en els usuaris en lloc de en tots els ciutadans. Com que les classes populars tenen més possibilitat d’emmalaltir i utilitzar els serveis que les classes benestants, incrementar la despesa en els usuaris és augmentar encara més la regressivitat en el finançament.

Per això seria molt més just (i amb major capacitat recaptatòria) que es augmentessin els impostos, incrementant els impostos finalistes i / o creant-ne de nous. És sorprenent que s’hagi trigat tant en augmentar els impostos del tabac i l’alcohol. Però hi ha altres impostos finalistes, com l’aprovat en diverses províncies al Canadà, en què tots els ciutadans paguen segons el seu nivell de renda a la sanitat, o sancionar les intervencions sancionables segons el seu nivell de renda, tal com passa a Finlàndia, en què les multes de trànsit es paguen segons el nivell de renda, podent-se dedicar aquests recursos a la sanitat, o demanar tres euros per cada vol que surti d’aeroports del país dedicant-lo a sanitat, mesures totes elles que serien altament populars. El fet que no es discuteixin i en el seu lloc se centri tot el debat en el copagament, és començar la casa per la teulada. El major increment de recursos a la sanitat hauria de procedir de la via impositiva, impostos generals i finalistes.

I només quan s’hagi assolit un nivell molt més gran, recórrer al copagament. Però fer-ho al’inrevés, és injust i una manera de continuar protegint els qui no paguen impostos prou, recarregant en l’usuari aquest dèficit fiscal. Tot això els economistes neoliberals-dels quals hi ha una elevada densitat en l’àrea sanitària-ni tan sols l’entenen i no volen considerar.

Finalment, la consideració que cal retallar per augmentar l’eficiència del sistema em sembla una incoherència. Si hi ha malbaratament en el sistema, ha de corregir. Però assumir que aquest malbaratament és generalitzat és reproduir el biaix anti públic neoliberal que porta el debat a discussions talmúdicas, irrellevants en lloc d’anàlisi rigorosos i seriosos basats en evidència. No hi ha-repeteixo, no hi ha-cap evidència que el sector públic sigui més ineficient que el privat, o que tingui més malbaratament. L’evidència existent mostra precisament el contrari. Un dels sistemes sanitaris més ineficients és el nord-americà, on la majoria del finançament és privada.

És el sistema més car del món, representa ni més ni menys que el 16,7% del PIB nord-americà, i en canvi el 68% de la població està enormement insatisfeta. Volen aplicar aquell sistema a Espanya? Quan vaig estar treballant a la Casa Blanca, en el grup de treball liderat per la Sra Clinton per fer la reforma del sistema sanitari, vaig poder veure que els EUA, que té alguns dels centres sanitaris millors i més importants del món, té en canvi un dels sistemes sanitaris més ineficients i insatisfactoris per a la població, mostrant la dita de Max Webber que la totalitat d’un sistema no és la mera suma dels seus components. Els components poden ser molt bons i el sistema pot ser molt dolent. I a l’inrevés. Per això el problema que tingui Espanya no és del sistema (com constantment s’assenyala), sinó del seu finançament, a més de la necessitat de millorar les seves components. Creure que les retallades milloraran la situació és un profund error. És el triomf del dogma i de la fe sobre la raó i l’evidència.

La sanitat espanyola és bona (encara que s’exagera la valoració positiva que la població fa d’ella). No és cert que és la millor sanitat del món. Les enquestes assenyalen que la ciutadania li dóna un 6,2 en una escala de 0 a 10, el que vol dir un aprovat, no un notable i encara menys un excel · lent. És el servei públic més ben valorat. Però això no és suficient. Però la part on està menys valorada per l’usuari i el ciutadà, és precisament a les parts (com ara temps de visita i llista d’espera) que puguin resoldre més ràpidament amb la correcció de l’enorme dèficit de la despesa pública. I és en aquests sectors on les retallades estan afectant la qualitat més ràpidament.

L’indicador més important per mesurar la qualitat d’un sistema sanitari no són els indicadors de mortalitat (dels serveis sanitaris tenen poc a veure amb la mortalitat d’un país) sinó els indicadors de satisfacció i confort de l’usuari i del professional. I aquí estem encara molt lluny d’on hauríem d’estar. I les mesures que s’estan aplicant empitjoraran encara més la situació actual. Els governs socialistes a nivell d’Espanya i el govern tripartit a Catalunya havien incrementat notablement els recursos financers per a la sanitat pública, reduint l’enorme dèficit de despesa pública sanitària que té Espanya. Les retallades actuals augmentessin enormement aquest dèficit, afectant negativament el benestar i qualitat de vida de les classes populars del nostre país, tant a Catalunya com a la resta d’Espanya.

FONT: WEBLOC VICENÇ NAVARRO

El 30% dels catalans està en risc de pobresa i augmenta la pobresa infantil

Un de cada cinc catalans està en risc d’afegir a la bossa de pobres ja existents, el 30% dels ciutadans de Catalunya, segons les últimes dades de
l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). “L’amenaça de fractura social és alta”, sosté Teresa Crespo, presidenta del ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social). El 57% dels catalans té problemes per arribar a final de mes. I el 40% són incapaços de fer front a despeses imprevistes. Les dades apareixen en l’últim informe Insocat per a la millora de l’acció social i poden ser benèvols: pertanyen al 2010.

Els estudis, però, apunten cap als nens com els principals perjudicats d’aquesta situació. Els menors de 16 anys són avui dia els més exposats a caure en la pobresa , un 29,5%, segons l’informe Insocat. Han avançat de llarg a la gent gran que, el 2006, eren un 21,1% (enfront del 22,3% dels menors de 16 anys) i ara són un 15,8%. I fins i tot en la franja d’edat entre els 16 i els 64 anys, que avui està en el 28,5%, 3,3 punts més que el 2006. Tot i que s’estan creant noves situacions de pobresa entre la gent gran, aquests encara resisteixen perquè les seves pensions no han variat molt.

Les retallades en serveis socials no només han aprimat l’estat del benestar també han vulnerat els drets mínims de tots els ciutadans recollits a
l’Estatut.

Font: CGT

Mobilitzacions de l’INSS i Correus del 27 de juliol

El divendres passat es van manifestar a Barcelona treballadors de l’INS i de Correus pels següents motius:

L’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) oferta fins a un límit de 574.000 Euros a la província de Barcelona en “gratificacions especials” a realitzar fora de la seva jornada laboral habitual als seus treballadors, per realitzar l’atenció al públic pel canvi de normativa del dret a l’assistència sanitària. “Gratificacions especials” és com es diu en l’administració la realització d’hores extres sense declarar com a tals

L’INSS encara no ha informat als sindicats de la totalitat dels diners destinats a tot l’estat en hores extres. Des de CGT estem segurs que ens quedem curts si parlem que es gastarà més de 2.000.000 d’euros en hores extres en un país amb més de 5.000.000 milions d’aturats i on els han tret als mateixos que els ofereixen les hores extres, la paga extra de Nadal.

Els treballadors de Correus també es mobilitzen, més d’un terç de la plantilla està en situació precària, el salari mitjà ronda els 1000 € i no obstant això els apliquen retallades salarials.

Font: CGT

Va cremar la borsa de Barcelona?

Article publicat a Media.cat:

La detenció de la secretària d’organització de la Federació de Barcelona de la CGT ha sortit a bona part dels mitjans de comunicació de Catalunya, Laura Gómez, la majoria dels quals s’han limitat a difondre de forma més o menys ampliada i –en el millor dels casos- amb algun contrast, el comunicat dels Mossos d’Esquadra.

El fet, però, que aquest comunicat tingués algunes contradiccions importants ha passat per alt als responsables dels mitjans, que majoritàriament n’han repetit les errades. La més important és el fet que Gómez ha estat detinguda per participar en la crema i les destrosses que sembla que va patir l’edific de la Borsa de Barcelona durant la jornada de vaga general del 29 de març. Però, una línia més amunt o més avall –segons el diari- es pot llegir que la policia l’ha acusada de desordres públics, incendi, coaccions i un delicte relatiu a l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Els dos darrers estarien relacionats amb el fet d’impedir l’accés al lloc de treball a persones que no volien secundar la vaga; els desordres públics amb una concentració no autoritzada, i l’incendi tindria a veure amb la crema d’una caixa de cartró amb uns papers que simulaven bitllets, una mena de performance reivindicativa totalment simbòlica, tal i com explica la CGT en un comunicat i han recollit diaris com El Punt Avui. En canvi en cap moment figura cap acusació per danys, que hi hauria d’haver si l’edifici de la Borsa hagués patit destrosses.

Però qui ha ofert als seus lectors la versió més mal redactada i confosa ha estat La Vanguardia. Aquest diari ha titulat que Gómez va ser detinguda per “l’incendi a la Borsa el 29-M” i a l’interior ha precisat que “hauria participat, juntament amb altres vàndals, en la crema de la Borsa de Barcelona”. Una frase que a Nació Digital atribueixen al comunicat policial però que a la capçalera del Grup Godó està escrit sense indicar que és una cita. En cap lloc de la breu peça s’especifica –com si fan altres diaris- que l’incendi va va ser  d’una caixa i uns papers propietat dels propis manifestants, que els danys a l’edifici de la Borsa es van limitar a l’ennegriment dels vidres de la porta i que, en cap cas, aquest “es va cremar” tal i com deixa entendre el redactat. L’abast real de l’incendi, molt petit, s’ha de deduir per la imatge que il·lustra la notícia.

En canvi, si dedica un dels quatre paràgrafs del text a detallar els motius pels quals Gómez ha estat denunciada en altres ocasions, una informació que fregaria la il·legalitat, i més si és té en compte que no s’especifica si aquesta persona va ser absolta, condemnada o es troba pendent de judici –motiu pel qual encara seria innocent- per aquests fets.

Aquesta exageració reforça la tesi, defensada per La Vanguardia, que Barcelona seria la capital mundial dels avalots i que aquest mateix observatori ja va posar en dubte fa unes setmanes.